Adatkezelésre vonatkozó irányelvek

A sütik (cookie-k) használatáról való tájékoztatás

A honlap sütiket (cookie-kat) alkalmaz: kisméretű fájlokat ment el a látogatók számítógépén vagy mobil eszközén ment el, amikor először betöltik az oldalt. Amikor később visszalátogat, a cookie-k segítségével az oldal felismeri a számítógépet vagy mobil eszközt.

A cookie-k blokkolása

Amennyiben le szeretné tiltani a cookie-kat, kövesse a böngészőjének beállításai között a cookie-k kezelésére vonatkozó utasításokat. Fontos tudni, hogy a cookie-k letiltása befolyásolhatja a böngésszéssel kapcsolatos élményét.

További információ

További részletek a cookie-k típusairól, felhasználási területeikről, engedélyezésükről és letiltásukról a www.allaboutcookies.org oldalon találhatók.

Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztatás célja

A dr. Máté-Horváth Nóra (e-mail címe: nori@ragyogdtul.hu, honlap: ragyogdtul.hu) egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Adatkezelő”) által kezelt személyes adatokra vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok védelméről szóló tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.

Az Adatkezelő célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: “Info tv.”) és európai uniós szabályoknak (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) megfelelő kezelését biztosítsa.

A Tájékoztató hatálya valamennyi személyes adatra kiterjed kivéve a munkaviszony körében, vagy azzal összefüggésben kezelt személyes adatokat, függetlenül az adat gyűjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától, illetve függetlenül attól, hogy azok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.ragyogdtul.hu/adatvedelem címen.

Az Adatkezelő magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti látogatóit.

Az érintettek köre

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemély ügyfelekre és más érintettekre (továbbiakban együttesen: „Érintett”) akikkel kapcsolatosan az Adatkezelő bármilyen adatkezelést folytat.

A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás

A Adatkezelő az egyes adatkezelési céljaihoz tartozó tájékoztató adatokat a jelen Tájékoztató mellékletében sorolja fel, így különösen:

* az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáit,

* az adatkezelés célját, jogalapját,

* az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit,

* a címzettek (adatkezelők, közös adatkezelők, adatfeldolgozók, kiszervezett tevékenységet végzők, egyéb harmadik felek) kategóriáit, továbbá

* az adatok tárolási idejére vonatkozó információkat.

 

A melléklet azt a célt szolgálja, hogy az Érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelési célokkal kapcsolatos tájékoztatást könnyen átlátható, világos és lényegre törő formában is megkaphassák.

Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelési célok az alábbiak:

* Az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

* Az ügyfelek elektronikus úton történő tájékoztatása a honlap új szolgáltatásairól.

A Tájékoztatóban foglaltak megismerése és betartása az Adatkezelő minden képviselője, tisztségviselője, megbízottja és adatfeldolgozója számára kötelező.

Cookie-k (Sütik) alkalmazása a www.ragyogdtul.hu honlapon

A sütik feladata:

1. információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről;

2. megjegyezni a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

3. megkönnyíteni a weboldal használatát;

4. minőségi felhasználói élményt biztosítani.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.ragyogdtul.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.ragyogdtul.hu alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A honlap tárhelyszolgáltatója

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Email: info@tarhely.com

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

 

Melléklet: adatkezelési alapelvek, célok, jogalapok

Alapelvek, célok

Az Adatkezelő az ügyfelekkel és az érintettekkel kapcsolatosan kizárólag olyan adatokat kér be és tart nyilván, amelyek az Adatkezelő adatkezelési céljaiból elengedhetetlen szükségesek, lényegesek és az Érintettek személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az Érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az Adatkezelő csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lennie.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Jogalapok

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait – ide nem értve a különleges adatokat – különösen az alábbi jogalapon kezelheti:

Hozzájárulás: Az Adatkezelő – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Jogi kötelezettség teljesítése: uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

Jogos érdek: ide tartoznak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. Az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekét az adatkezelési célra vonatkozó Kivonat rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Adatkezelő személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly az Adatkezelő és az Érintett érdekei között.

Az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatások

Az Adatkezelő meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése, vagy a belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében – az Érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – az Adatkezelő kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy az Adatkezelő köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó az Érintett személyes adataival kapcsolatosan az Adatkezelő által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja, akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az Érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikk cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges az Érintett kifejezett hozzájárulása.

Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

A hozzáféréshez kapcsolódó jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

1. Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,

2. Az érintett személyes adat kategóriái,

3. Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)

4. Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

5. A megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)

6. A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

7.Ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ

8. Az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje.

Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelő a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő a Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. Az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

2. Az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. Az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;

4. Az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

5. Az Adatkezelő által kezelt adatot a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
6. Az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintetett megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

2. a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

3. közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően ellehetetlenítené vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés

6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);

2. Az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér;

3. Az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

4. Az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. ;

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintett előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

* az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy

* az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

*ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotás.

A fenti esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Adatkezelő megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

Eljárási szabályok az érintetti jogok gyakorlása esetén

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

Az Érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri a Adatkezelő intézkedését.

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintett előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintett az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az Érintettt a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett az Adatkezelői tájékoztatás ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Jogorvoslathoz való jog

Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve a Adatkezelő) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetõségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Dr. Máté-Horváth Nóra egyéni vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Budapest, 2018. május 25.